Projekt

Tytuł zadania publicznego: Razem - aktywizujemy i motywujemy do samorozwoju i przełamywania barier

Jest to program zajęć dla uczestników ŚDS i systemowe wsparcie kompetencyjne kadry ośrodka.

Termin realizacji zadania publicznego: 15 marca 2021 - 31 grudnia

Zadanie ma na celu wsparcie dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, które funkcjonuja w instytucjonalnym systemie pomocy.Realizacja zadania wzmocni i poszerzy ofertę wsparcia w zakresie poprawy sytuacji życiowej tych osób. Zadanie wpisuje się w Program "Od zależności do samodzielności" moduł III tj.: Umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego żacia oraz moduł IV tj: Integracja i innowacyjność.

Projekt poszerza ofertę usług realizowanych przez ŚDS, w nowatorski sposób włączając uczestników w nowe formy aktywności, które poza nadrzędnym celem integracji osób w środowisku, pozwalają również na prowadzenie szeregu aktywności odbywających się poza terenem ośrodka. Takim celowanym działaniom towarzyszy nadrzędna idea kształtowania, rozumienia, tolerancji i życzliwości wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach Projektu zaplanowane zostały działania:

- warsztaty bębniarskie

- warsztaty florystyczne

- spotkania z dietetykiem

- spotkania z fizjoterapeutą

- wyjścia na basen, połączone z nauką bezpiecznego pływania

- nordic walking

- zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu

- szkolenia dla kadry

Dodatkowo, zorganizowany zostanie turniej bocci, podzcas którego zaplanowany został pokaz umiejętności bębniarskich - wyuczonych podczas warsztatów.

Projekt współfinansowany jest z dotacji otrzzymanej przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej